Algemene Voorwaarden

 

1. WELKOM BIJ HET ONLINE PLATFORM FILMALOT

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 12 mei 2021 van toepassing op ieder gebruik van het online platform filmalot.nl. Door het bezoeken van ons (lees: Stichting Filmalot) online platform ga jij, de Gebruiker, akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Filmalot.nl is een online platform waar Gebruikers zelf aangemaakte profielen, producties en prikbordberichten kunnen plaatsen en bekijken. Filmalot is geen partij bij contact of een overeenkomst die tussen Gebruikers tot stand komt. Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Filmalot kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. BESCHERMING VAN UW PRIVACY

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je onze website gebruikt.

3. NIET TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een profiel, productie of prikbordbericht plaatsen op de website (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen. Het is tevens niet toegestaan hen te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten, tenzij hier expliciet om gevraagd wordt in het desbetreffende profiel of prikbordbericht.

Op de databank met profielen. producties en prikbordberichten rust het databankrecht. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met profielen en prikbordberichten op te vragen en te hergebruiken.

4. NIET TOEGESTAAN GEBRUIK VAN PROFIEL, PRODUCTIES EN PRIKBORDBERICHTEN

Voor het melden van illegale en inbreuk makende prikbordberichten, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij je contact op te nemen met platform@filmalot.nl

4.1 Een profiel, Productie of prikbordbericht mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen persoonsgegevens van derden bevatten, of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

4.2 Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Gebruikers dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden je aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen.

4.3 Het is niet toegestaan om een product in een profiel, productie of prikbordbericht op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat:

 • (i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij, film, video of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
 • (ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij; of
 • (iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij.
 • (iv) inbreuk maakt op het portretrecht van een andere partij of persoon
5. NIET TOEGESTAAN GEBRUIK VAN INLOGGEGEVENS

Het is niet toegestaan om de inloggegevens van jouw profiel aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van prikbordberichten.

6. MISBRUIK VAN HET ONLINE PLATFORM EN DE GEVOLGEN HIERVAN

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Algemene Voorwaarden en/of de privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen.

 • (i) Filmalot kan een of meerdere prikbordberichten van de Gebruiker verwijderen.
 • (ii) Filmalot kan het profiel van de Gebruiker verwijderen.
 • (iii) Filmalot kan een of meerdere producties van de Gebruiker verwijderen.
 • (iv) Filmalot kan de Gebruiker uitsluiten van deelname aan door Filmalot georganiseerde bijeenkomsten en evenementen.
7. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID FILMALOT

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

 • (i) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van het online platform of delen daarvan;
 • (ii) onjuiste informatie op het online platform;
 • (iii) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via het online platform; of
 • (iv) wijzigingen in of op het online platform.
8. WIJZIGINGEN VAN HET ONLINE PLATFORM

Filmalot kan het online platform of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

9. WEBSITES EN EMBEDS VAN DERDEN

Het online platform bevat verwijzingen naar de websites en content van derden door middel van hyperlinks en embeds. Filmalot heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites en embeds. Op deze websites en embeds gelden de (privacy)regels en cookievoorwaarden van die betreffende website of embed. Indien u vragen over deze regels van websites en embeds van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites.

10. KLACHTENREGELING

Klachten kun je indienen via platform@filmalot.nl. Wij nemen iedere klacht serieus en zullen je zo snel mogelijk berichten over de afhandeling.

11. OVERIGE BEPALINGEN

Het online platform Filmalot is onderdeel van Stichting Filmalot, gevestigd aan de Puccinilaan 18, 4384 MK te Vlissingen. Stichting Filmalot is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer: 22048446.

Filmalot kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Filmalot zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat je na de wijziging opnieuw van het online platform van Filmalot gebruik hebt gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Filmalot zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Filmalot en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten.

Blijf op de hoogte van het laatste Filmalot nieuws